U bevindt zich hier:  > Onze ontwikkelagenda

Onze ontwikkelagenda

Naar aanleiding van de verzoeken die Gemboxx ontvangt om inzicht te verschaffen in de Strategische ontwikkelagenda van Gemboxx, de stip op de horizon, .hebben wij onze plannen, die wekelijks aan evaluatie en bijstelling worden onderworpen, in onderstaande proberen vast te leggen.

Wij leveren (op termijn) alle voor en door Gemeente(n) gewenste en noodzakelijke functionaliteit in het kader van de wettelijke taken van een gemeente in 1 geïntegreerd systeem op een platform dat via de Cloud aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld inclusief een daaraan gekoppelde migratiestrategie.

We zijn in 2011 begonnen aan de geïntegreerde en centrale ontwikkeling van onze visie. Ontwikkeling en ter beschikking stelling wordt gedragen door vier generieke en met elkaar samenhangende componenten die elkaar aanvullen en elk flexibel, uitbreidbaar en koppelbaar zijn. Deze 4 primaire componenten zijn:

  • de Gemeentelijke Zaken Boxx;
  • de Gemeentelijke Regie Boxx;
  • de Gemeentelijke Burger Boxx;
  • de Gemeentelijke Middelen en Compliancy Boxx.

Gemboxx sluit (op termijn) aan bij Gemeentelijke- en Overheids Architecturen, standaarden, en referentiecomponenten en Gemboxx is controleerbaar volledig compliant met Nederlandse en Europese wetgeving, richtlijnen en verordeningen. Wij zijn bezig bovenstaande indeling te relateren aan de GEMMA en door KING onderkende beleidsthema’s.

De 4 componenten worden (in delen) stap voor stap, soms parallel ontwikkeld, waar mogelijk samen met een (combinatie van) gemeente(n). Wij werken nu met een aantal gemeenten samen aan de geformuleerde stip op de horizon. Onder handen zijnde projecten:

1)     Aansluiting op CORV, de oplossing van GemCloud (een joint venture van Gemboxx en JNet), Eindhoven en Boxtel. GemCloud ziet deze aansluiting als het begin van een geïntegreerde en centraal ter beschikking te stellen informatiekundige oplossing (het platform) ter ondersteuning van het concept van de basisgemeente in de Cloud. Dit project is inmiddels ook geadopteerd door de gemeente Woerden die in 4 jaar alle functionaliteit in de Cloud wenst onder te brengen. Het bedoelde platform bevat een configureerbare procesapplicatie, om mee te beginnen de Digitale Deurmat CORV (DD-CORV), een configureerbare berichtenapplicatie (OpenTunnel) en een configureerbare databaseapplicatie, een beveiliging/privacy oplossing waarmee iedere burger o.b.v. een Stork 4 e-identiteit zijn eigen data, vanuit een eigen encrypted datakluis met een met partners ontwikkeld innovatief concept van sleutelmanagement, aan de overheid ter beschikking kan stellen. Het platform is voorzien van alle vereiste certificeringen en is ontwikkeld (regel)conform de (Europese) eisen van privacy en security by design en default, alsmede compliant met alle formele wetgeving;

2)     De oplossing van Gemboxx voor Woerden in het kader van de Inwoner Cloud (een implementatie van http://www.youtube.com/watch?v=Dhpov1ubUkQ) in combinatie met wijk- en zaakgericht werken. Dit systeem bevat ook een “arrangementenmodule” waarmee inkoop van zorg geautomatiseerd wordt ondersteund. Het lijkt handig ons systeem te (kunnen) koppelen aan WIJZ in het kader van de vrijwillige jeugdzorg en gemeenten in staat te stellen van onze oplossing gebruik te maken in het kader van dwang & drang. In de visie van Gemboxx is de implementatie van de Inwoner Cloud een variant op onze Gemeentelijke Regie Boxx, een regiesysteem voor de drie Decentralisaties met daaraan gekoppeld de pilot PGB.

3)     De oplossing voor 403 gemeenten in het kader van wet op de BRP, te weten de burgerzakenmodules (de Gemeentelijke Burger Boxx), een geïntegreerd systeem ten behoeve van het bijhouden en ter beschikking van alle t.b.v. burgers vastgelegde gegevens in de Basisadministraties en daaraan gelieerde digitale dienstverlening die via de gemeente aan de burger wordt aangeboden;

4)     De oplossing voor zaakgericht werken, de Gemeentelijke Zaken Boxx, een geïntegreerd systeem waarin snel zaaktypen (door gemeenten zelf) ontwikkeld/geconfigureerd kunnen worden en die vervolgens via een marktplaats mechanisme aan andere gemeenten ter beschikking worden gesteld;

5)     De gemeentelijke Middelen en Compliancy Boxx is een door Gemboxx en partners te ontwikkelen component waarmee we gemeenten denken te ondersteunen bij het uitvoeren van periodiek terugkerende financiële-, inkoop-, verantwoordings-, toezichts- en budgetteringtaken, alsmede bij de ondersteuning van fraudebestrijding.