U bevindt zich hier:  > Onze aanpak

Onze aanpak

Gemboxx is in 2012 opgericht en heeft zich voor het eerst aan de (lokale) overheid gepresenteerd tijdens het NVVB-congres op 9 en 10 mei van datzelfde jaar. Wij hebben ons als eerste gepresenteerd aan de lokale overheid omdat wij de volgende beleidsuitgangspunten onderschrijven:

1)     de gemeente is de juiste eenheid van besturing;
2)     de gemeente de poort is naar de burger;
3)     de decentralisatie van overheidstaken in het sociale domein naar gemeenten is een (bestuurlijke) noodzaak;
4)     Thorbecke staat verregaande samenwerking tussen gemeenten en Rijk niet in de weg;
5)     de mens en de professional dienen centraal te staan bij de inrichting van processen en de uitvoering van wetten;
6)     het is een maatschappelijke noodzaak zo weinig mogelijk geld te verbruiken bij de uitvoering van wetgeving en overheidstaken;
7)     Burger en bedrijven dienen zo veel als mogelijk (in staat gesteld te worden) te participeren in de uitvoering van (lokale) overheidstaken.

Het is onze basisovertuiging dat in een rechtstaat de wetgeving deels volgt op wat er in de samenleving gebeurd en deels ook vorm geeft aan die samenleving. Technologie, kennis en ethiek zijn daarbij belangrijke bouwstenen en randvoorwaarden.

De nieuwe wet BRP en de daarop gebaseerde modernere basisregistratie personen als een centrale bouwsteen in het gehele stelsel van basisregistraties biedt Gemboxx en de (lokale) overheid een prachtige en perspectief biedende kans op een grandioze en fundamentele vernieuwing en verandering van:

  • verouderde en ondoelmatige systemen en processen;
  • oligopolistische marktverhoudingen;
  • onveilige, moeilijk aanpasbare, kostbare en zeer kostbare informatiesystemen;
  • onnodige complexiteit;
  • een gebrek aan noodzakelijke (keten)samenwerking;
  • verkokerde organisatiestructuren;
  • de dienstverlening aan burger en bedrijf door (kennis en vaardigheden) van zowel de professionals als die van burger en bedrijf als uitgangspunt te kiezen.

Zo biedt de wetgeving in het kader van de drie decentralisaties ons de gelegenheid ons eens goed te bezinnen op de uitvoering van processen door en (werk)relaties tussen overheden, gemeenteraden, bestuurders, professionals, burger, bedrijven en instellingen. Deze twee grote wettelijke veranderingen en de cruciale rol die informatievoorziening, informatietechnologie en ethiek hierbij spelen heeft Gemboxx doen besluiten met de realisatie van onze visie te beginnen bij de lokale overheid. Het is ook omdat wij verwachten dat deze de komende jaren alle zeilen zal moeten bijzetten en onze hulp daar goed bij kan gebruiken.

Sinds 2011 bouwen wij aan ons platform en met de ondertekening van het convenant met KING, alsmede van diverse convenanten garanderen wij een bijdrage te leveren aan standaardisatie en ontwikkelagenda van de lokale overheid. In 2014 en 2015 proberen wij zoveel als mogelijk gemeenten (liefst alle) gemeenten te koppelen aan ons platform. Parallel aan dit proces richten wij ons op burgers en bedrijven die willen participeren in uitvoeringsketens van de overheid voor zover de wetgeving dat toelaat. In 2016 gaan wij proberen provincies en waterschappen te voorzien van applicaties en te koppelen aan ons platform. Als in 2017 ook de ministeries tot het inzicht komen dat een onderscheid in RijksCloud en GemCloud gebaseerd is op een conceptueel misverstand kan in 2018 het in Nederland in gezamenlijkheid ontwikkeld informatienetwerk van burger, bedrijf en overheid als voorbeeld dienen voor Europa en rollen we ons netwerk land voor land uit in de overige lidstaten van Europa.