Het kan anders en het moet anders, maar hoe dan? In 1 A4!

1. Definitie van het probleem
Een niet geheel waardevrije stelling om met de deur in huis te vallen: 1,2 – 1,5 miljard per jaar aan ICT-uitgaven t.b.v. de gemeentelijke informatiehuishouding lijkt erg veel als gemeenten ook vaak nog geconfronteerd worden met (niet noodzakelijkerwijs limitatief): velerlei soorten integratieproblemen, slecht aanpasbare systemen, ondoorzichtige kosten/rekeningen, slecht aanpasbare werkprocessen, geen greep op ontwikkelingen en innovatie, langdurige ontwikkeltrajecten, hoge mate van afhankelijkheid van private partijen die zonder concurrentie kunnen vragen wat zij willen voor zaken die zij willen leveren, maar niet gevraagd worden. Dit is marktwerking anno 2014 waarbij gemeenten, door ongunstige contractuele relaties met leveranciers gedwongen worden geen gebruik te kunnen en willen maken van doelmatigere, flexibelere en vele malen goedkopere ICT-voorzieningen die de dienstverlening aan burger en bedrijf ook nog eens vele malen verbeterd. Mocht u zich in het geheel niet herkennen in deze stelling, dan volgt nu een oplossing waar u volgens u niets aan heeft. De belastingbetaler, al dan niet in de rol van burger of bedrijf zal u dat over vier jaar kwalijk nemen. Gemboxx doet dat nu al, als u niet op zijn minst de moeite neemt de stelling te falsificeren.

2. Oorsprong van de oplossing
Ervaring met falende ICT-projecten en falende marktwerking en een hoge mate van betrokkenheid bij de publieke zaak heeft Gemboxx ertoe gebracht een visie, werkwijze, migratieproces en technologie deels (zelf) te ontwikkelen en deels te adapteren opdat overheidsorganisaties in staat gesteld worden (indien zij dat wil, geheel zelf) software te configureren[1], en wel op een zodanige wijze dat deze sneller is te ontwikkelen, makkelijker is aan te passen, makkelijker is te koppelen aan bestaande en toekomstige (informatie)systemen, goedkoper is in het gebruik, maar bovenal dezelfde organisaties in staat stelt samen te werken (over de grenzen van de organisaties heen), doelmatiger te werken en van elkaars software gebruik te maken.

3. De (technische) oplossing
De oplossing bestaat uit de combinatie van een aantal Nederlandse (open source) software producten gebaseerd op open (gemeentelijke en overheids) standaarden waarmee in een ritme van wekelijkse opleveringen samen met (toekomstige) gebruikers direct werkende en te gebruiken software wordt opgeleverd waarmee in zeer korte tijd “een op zichzelf staand digitaal netwerk van met elkaar verbonden (al dan niet in een bepaald samenwerkingsverband samenwerkende) gemeenten en regionale knooppunten van gemeenten of andere overheden, bevattende een geheel van digitale bedrijfs-, gebruikers- en beveiligingsprocessen; data(bases); berichten; taxonomieën; frameworks en interfaces” op te leveren. Het streven is op termijn iedereen (alle Burgers, Bedrijven en (semi-) Overheden) in het netwerk, via de processen op het netwerk, alle diensten (ook de zelf gemaakte) van alle (overheids)dienstenleveranciers te kunnen vinden, uit te wisselen en te kunnen gebruiken.

4. De (technische) oplossing bewezen
De componenten van de oplossing hebben zich onafhankelijk van elkaar bewezen in diverse contexten en markten. In de beoogde samenstelling hebben wij 2 maanden nodig gehad een eerste bewijs van werkende software te leveren. De CORV-applicatie hebben wij voor € 4.500,- aan kosten gebouwd voor Eindhoven. Op 12 juni 2014 hebben wij in 15 minuten (in het bijzijn van de gemeenten, KING en V&J) de gemeente Boxtel aangesloten.

5. De organisatorische inbedding en een bestuurlijk groeimodel
Wij streven naar een stap voor stap uitbreidbaar platform van innovatieve softwarecomponenten dat ondergebracht wordt in een coöperatie, waarvan het bestuur bestaat uit een combinatie van private en publieke (rechtspersonen), bijvoorbeeld vertegenwoordigers van VNG/KING/Gemeenten, met in eerste instantie een meerderheid in het bestuur voor de private partijen. In de statuten is geregeld in welke stappen deze verhouding wordt gewijzigd in het voordeel van de publieke partijen, dit laatste door stap voor stap meer gemeenten lid van de coöperatie te maken . In de statuten wordt tevens geregeld op welke wijze eigendomsrechten, gebruik, beheer en onderhoud wordt geregeld. Wij streven ernaar binnen een termijn van 4 jaar de publieke sector weer de zeggenschap en controle over een continu innoverend en veranderend gemeentelijke informatiehuishouding als poort naar de burger terug te bezorgen. Wij zijn er van overtuigd en zullen dit in controleerbare stappen bewijzen dat het anders kan, of het moet is aan u. Wij zijn in staat uw vragen te beantwoorden, de antwoorden te bewijzen, ook het antwoord op de vraag of bovenstaande megalomaan is.

[1] Configureren is het is het door de gebruiker zelf laten samenstellen van een product uit verschillende basisbouwstenen, de keuze en schikking (combinatie) van componenten die samen een systeem met de gewenste functionaliteit moeten vormen.